Domů  Registrace

SMLUVNÍ PODMÍNKY INZERCE | ANNA - Inzertní noviny, inzerce, práce, reality, služby, Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, vesnice. Vsetín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm, vesnice

facebookgoogleYouTube   KONTAKTUJTE NÁS  571 411 892  603 304 140  anna@anna.cz přihlásit / registrovat

25.7.2024 | 20:28:50

VYJDE

6. 8. 2024

 
Nacházíte se zde: www.anna.cz » O ANNĚ » SMLUVNÍ PODMÍNKY INZERCE

SMLUVNÍ PODMÍNKY INZERCE

Smluvní strany

A)
Iva Šobáňová, podnikající pod obchodním jménem Reklamní agentura ANNA
Dolní náměstí 1356, 755 01 Vsetín,
IČ: 45224501, DIČ: CZ6452180108, bankovní spojení KB Vsetín,
č.ú. 464047-851/ 0100, tel: 571 411 892, mobil: 603 304 140
e-mail: anna@anna.cz, www.anna.cz
Podnikatel zapsán 30.1.1992 u Obecního živnostenského úřadu
Městského úřadu ve Vsetíně pod čj.: 0241/00/00061V/0, ev.č. 381006-08600061-01.
(dále jen vydavatelka)

 B)
Firma, obchodní společnost, fyzická osoba-podnikatel nebo soukromá osoba,
která objednala jako registrovaný nebo neregistrovaný uživatel inzerci pomocí objednávkového systému užitého na www.anna.cz/objednavka
(dále jen objednatel)


1. Předmět smlouvy
Objednatel, uvedený v ustanovení bodu B této smlouvy objednává u vydavatelky, uvedené v ustanovení bodu A této smlouvy, Reklamní agentury ANNA uveřejnění inzerce v Reklamním zpravodaji ANNA.

2. Platba za inzerci
Objednatel uhradí za příslušnou inzerci vydavatelce odměnu předem před zveřejněním inzerce způsobem, který je uveden na předchozí straně smlouvy pod bodem E. Objednatel je povinen uhradit cenu za inzerci nejpozději do stanoveného data splatnosti. Nezaplacení v tomto termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy, pro které je vydavatelka oprávněna od této smlouvy odstoupit. Objednatel prohlašuje, že se seznámil s ceníkem Reklamního zpravodaje ANNA, zejména s cenovými podmínkami uveřejnění inzerce a s výší odstupného (storna), které je povinen v případě odstoupení uhradit.

3. Grafická předloha a duševní vlastnictví
Objednatel je povinen dodat ve lhůtě stanovené vydavatelkou kompletní předlohu nebo text pro svou inzerci. U fotografických, grafických a textových podkladů, jež jsou chráněny podle autorského práva nebo jiného právního předpisu upravujícího ochranu duševního vlastnictví, objednatel potvrzuje, že je vlastníkem autorských, patentních či jiných obdobných práv k duševnímu vlastnictví, nebo že má oprávnění od autora či vlastníka práv k duševnímu vlastnictví k jejich užití k inzerci a šíření podle této smlouvy uzavřené mezi vydavatelkou a objednatelem a příslušná odměna za toto užití a šíření byla uhrazena. Objednatel tímto zároveň stvrzuje vydavatelce, že má právo používat všechny patenty, patentové designy, autorská práva, obchodní známky, názvy, servisní značky nebo jakékoli další intelektuální vlastnictví způsobem, jakým byly použity v jeho grafické předloze.

4. Forma umístění inzerce
Objednatel bere na vědomí, že vydavatelka nezaručuje, že jeho inzerce bude umístěna na konkrétní stránce či na konkrétním místě na stránce, pokud toto není písemně uvedeno v bodu C této smlouvy.

5. Odpovědnost vydavatelky
Objeví-li se v inzerci vinou vydavatelky chyba či nedopatření, které brání pochopení účelu inzerce, bude vydavatelka postupovat vždy po dohodě s objednatelem tak, že opětovně zveřejní inzerát s opravou předmětné závažné chyby, popřípadě uhradí objednateli poměrnou část z celkové výše platby, kterou objednatel zaplatil za inzerci.

6. Řádková inzerce soukromá a řádková inzerce komerční  

Soukromá řádková inzerce je inzerce jejímž cílem není zisk a nebo při níž nedochází k opakovanému obchodu za účelem zisku. Pokud je cílem řádkové inzerce zisk, jedná se o komerční řádkovou inzerci. Z tohoto důvodu všechny řádkové inzeráty na prodej, koupi či pronájem nemovitostí jsou považovány za komerční řádkovou inzerci. Objednateli, který zařadí svou inzerci do soukromé inzerce a nesplní podmínky uvedené pro soukromou inzerci vydavatelka doúčtuje rozdíl ceny mezi soukromou a komerční inzercí. Objednatel má dvě možnosti: zrušit svou inzerci a zaplatit storno poplatek nebo do uzávěrky doplatit rozdíl ceny vydavatelce.    

 

7. Vydavatelka nevyjadřuje schválení nebo podporu
 
Objednatel bere na vědomí, že vydavatelka zveřejněním inzerce nevyjadřuje své schválení či podporu jakéhokoli výrobku nebo služby. Rovněž bere na vědomí, že vydavatelka může kdykoliv zveřejnit inzerci kterékoli jiné osoby nebo firmy v kterémkoliv svém zpravodaji. 

8. Autorské právo v Reklamním zpravodaji ANNA
Objednatel je srozumněn s tím, že vydavatelka je majitelem autorských práv na každý ze svých Reklamních zpravodajů ANNA a tím i na grafickou úpravu vztahující se ke všem inzerátům v tomto zpravodaji zveřejněných. V případě, že má objednatel zájem takto graficky zpracovaný inzerát uveřejnit v některém jiném sdělovacím prostředku, je povinen si předem opatřit písemný souhlas vydavatelky a zaplatit za grafický návrh pro jiné médium dle platného ceníku.

9. Podmínky pro odstoupení od smlouvy
Smluvní strany se dohodly, že vydavatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit v následujících případech: - obsah nebo forma objednatelovy inzerce porušuje právní předpisy ČR - obsah nebo forma objednatelovy inzerce je v rozporu se zájmy vydavatelky - objednatel je v prodlení s placením inzerce již zveřejněné v některém z předchozích čísel zpravodaje ANNA - objednatel nezaplatil inzerci v termínu splatnosti dle bodu E této smlouvy

10. Nároky na náhradu škody
V případě odstoupení od smlouvy dle předchozího bodu je objednatel povinen uhradit vydavatelce všechny náklady vynaložené na již uskutečněné grafické zpracování objednané inzerce, případně další výdaje vzniklé vydavatelce v souvislosti s odstoupením od smlouvy (cestovné, porto apod.). V případě odstoupení od smlouvy objednatelem je tento povinen uhradit vydavatelce odstupné, a to formou stornopoplatku dle platného ceníku Reklamního zpravodaje ANNA.

11. Rozsah a platnost smlouvy
Tato smlouva tvoří dohodu mezi vydavatelkou a objednatelem v plném rozsahu a nahrazuje jakákoli jiná ústní a písemná ujednání a zadání, týkající se inzerce k uveřejnění v Reklamním zpravodaji ANNA. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

12. Změna a zrušení smlouvy
Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze oboustranným písemným ujednáním mezi vydavatelkou a objednatelem.

13. Závěrečná ustanovení
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran nebo odesláním objednávky inzerce na webu www.anna.cz.ANNA inzertní noviny Valašska
Reklamní agentura ANNA

Horní náměstí 3, kancelář č. 320 
(Maštaliska u zámku, výtahem do 2. patra)
755 01 Vsetín

Reklamní agentura ANNA - inzertní noviny

 

Odebírejte Newsletter na Váš e-mail.  Zůstáváme tak spolu v kontaktu, když budete něco potřebovat

 

 

 

V KANCELÁŘI JSME PRO VÁS 

Po až Čt    7.45 - 11.30   12 - 16.15   
             7.45 - 11.30   12 - 15.15 

Po dohodě i mimo uvedenou dobu. Aktuální pracovní dobu najdete v KONTAKT

telefon 571411892571 411 892 

mobil 603304140603 304 140

e-mail anna@anna.czanna@anna.cz

PŘEČTĚTE  SI

AKTUALITY

O ANNĚ

OBJEDNÁVKA

CENÍKY

UZÁVĚRKY

NOVINY

AKCE ANNY

KONTAKT

ANNA - zdrma až do schránky

Reklamní agentura ANNA © 1997 - 2024
Design a obsah webu je chráněn autorským  zákonem. Kopírování/zneužití webu je trestné.

facebookgoogleYou Tube